e-mail info@frankce.be     telefoon +32 472 92 50 71

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden voor de eenmanszaak Frank Ceulemans. Ze hebben voorrang op  de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. In dat geval ondertekenen beide partijen – opdrachtgever en uitvoerder – een schriftelijke bevestiging.

Artikel 2. Offertes

Een nauwkeurige prijsofferte wordt opgesteld op basis van een gedetailleerde briefing. Prijzen zijn inclusief 21% BTW. De offerte vormt de basis voor de latere factuur, geldt alleen voor de specifieke opdracht en vermeldt een vervaldatum. (Anders bedraagt de geldigheidsduur 20 werkdagen.) De uitvoering van de opdracht start pas na goedkeuring van de offerte door de opdrachtgever, via mail of schriftelijk.

Artikel 3. Kwaliteitsgarantie

Frank Ceulemans garandeert als leverancier een professioneel resultaat in overeenstemming met de actuele normen in zijn vakgebied.

Artikel 4. Aanpassingen

De opdrachtgever heeft recht op één revisieronde, tenzij anders overeengekomen. Aanpassingen die nog weinig met de oorspronkelijke opdracht te maken hebben, worden tegen het normale uurtarief gefactureerd. Ze vallen niet onder de prijsafspraken zoals vermeld in de offerte.

Artikel 5. Eigendomsrechten

De geleverde teksten blijven eigendom van Frank Ceulemans tot de factuur volledig betaald is. Vanaf dan neemt de opdrachtgever het eigendomsrecht volledig over.

Artikel 6. Geheimhouding

Alle gegevens over de opdracht, opdrachtgever of het project blijven vertrouwelijk. Behalve op uitdrukkelijke vraag van de opdrachtgever.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

De opdrachtgever is aansprakelijk voor het gebruik en de publicatie van teksten van Frank Ceulemans. Ook bij aanspraken door derden met betrekking tot auteursrechten blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor de teksten van de opdrachtnemer. Die garandeert als copywriter wel origineel en authentiek werk af te leveren.

Artikel 8. Klachten

Klachten over facturen of diensten moet gecommuniceerd worden binnen de 10 dagen na levering of ontvangst.  Is de geleverde tekst al bewerkt of verwerkt, dan vervalt de geldigheid van de klacht. Frank Ceulemans is maar aansprakelijk voor het bedrag vermeld op de factuur.

Artikel 9. Facturatie

De factuur volgt na of bij het indienen van de definitieve tekst of aanpassing. Als het verzoek tot aanpassing langer dan 1 week op zich laat wachten, wordt de factuur verstuurd nog voor de aanpassingen zijn doorgevoerd.

De betalingstermijn bedraagt 14 dagen, tenzij anders aangegeven op de factuur. Voor het verstrijken van de deadline kan de opdrachtgever de factuur nog betwisten. Het gedeeltelijk of volledig niet betalen van de factuur geeft aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding van 9% met een minimum van € 55. Bovendien volgen verwijlintresten van 1% per begonnen maand vanaf de vervaldatum van de oorspronkelijke factuur.  (art. 1147 BW)

Als op de factuur een betalingskorting wordt vermeld, vervalt die na de uiterste betaaldag. De nieuwe factuur van de betalingsherinnering geldt dan als bindend.

Artikel 10. Voorschotten

Sommige opdrachten starten pas na betaling van een voorschot.

Voor vertalingen geldt altijd een voorschot van 50 %.
Voor uitgebreide opdrachten kan een voorschot van 50 % worden gevraagd.

Tenzij anders overeengekomen door opdrachtgever en opdrachtnemer. (Bijv. tussentijdse facturen)

Artikel 11. Wijziging opdracht

Een eenzijdige wijziging van de opdracht voor het verstrijken van de deadline geldt als meerwerk. Als de opdracht wijzigt, spreken opdrachtgever en opdrachtnemer een nieuwe deadline af. Bij meerwerk volgt ook een nieuwe offerte of eindfactuur, tenzij een aantoonbare fout van Frank Ceulemans aan de basis ligt. (In dat geval dekt de offerte/factuur het meerwerk.)

Artikel 12. Verzuim opdrachtgever

Als de opdrachtgever de uitvoering van de opdracht verhindert door nalatigheid of onbereikbaarheid kan Frank Ceulemans de verdere uitvoering van de opdracht stopzetten. In dat geval worden reeds gemaakte kosten of gepresteerde werkuren in rekening gebracht.

Artikel 13. Bewijs

Opdrachtgever en opdrachtnemer aanvaarden allebei elektronische communicatie – zoals e-mail – als bewijsmiddel.

Artikel 14. Bevoegdheid

De overeenkomst valt onder het Belgische recht. Betwistingen of geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Gent.

>> Deze algemene voorwaarden opslaan of afdrukken (PDF)

Samenwerken?

fc
Bel of mail mij voor een verhelderende babbel over jouw project en/of voor een vrijblijvende offerte (inclusief actieplan).

Neem contact op